دوستـِ عـَـزیز ... اومـَدی پـُروفـایلَمـ خِیلــی هَمـ خـُوش اومـَدی وَلـی یِ سـِری چـیزآ رو بـایـد رَعـایَتــ کُنـی ... دُختـَـرآ کُلــاً آزآد ... فَقـَــط اَگـِه جَنبـِه نَـدآریـن اَز اَوَلـِش بِگـین تـا مـَن حـَدِ شـُوخــی هـآمـُـو نِگـَه دآرَمـ ... اَمـّـا پِسـَرآ ... اَوَّل اَز هَمـِه کِسـی بِهـِمـ نَگـِه آبجـی چـُون خـُودَمـ دُو تـآ دآدآش دآرَمـ کِ بـا دُنیـآ عَـوَضِشـُون نِمیکُنَمـ پَس نیـآزی بِ دآدآشِ پِلــآستیکـی نَـدآرَمـ :) دُوُّمـ اینکـِه اِستِفـآدِه اَر هـَرگـُونـِه کَلَمـآتــی مِثـِــ عـَزیـزَمـ وُ گُلَمـ وُ عِشقَمـ وُ ایـن چـِرتــ وُ پـرتــآ مَمـنُـوعـِـه دُوس پـِسـر نـَدآرَمـ وُ نِمـیخـوامـ اَگـِه هَمـ بخـوامـ ... تـُو نِـتــ دُنبـالِش نِمیگـَردَمـ .... پَـس بـا پیشنِهـآدآیِ چـِرتِتــ اَعصـابَمـُو بهمـ نـریز ... یِ وَقتــ دیـدی عَ پـی اِمـ هـاتــ عَکـس گـرفتَمـ گـُذآشتَمـ تـُو سـایتـــ :) پَ حـَوآسِتـــ رُو جَمـع کـُن ... اَگـِه یِ روز حـِس کـردَمـ بهـتـــ یِ حِســی دآرَمـ حـالـآ چِ عـشق چِ تَنـفــُــر .... هـیچ وَقتــ رآجـب اون حـِس چـیزی نِمـیفَهمــی ... پَــ بیخـُودی تَلـآش نَکـُن ... تـُو بِگـُو بِ خـآطـرِه غـُرور وَلـی مَـن مـیدونَمـ دوس نـدآرَمـ خـُودَمـُو دَرگـیره کسـایـی کُنَمـ کِ آیـنـدِه ای بـاهـاشـُون نـدآرَمـ :) مِهـرَبـُونَمـ ... قـابِلِ اِعتِمــآد حـرفـی دآشتـِه بـاشـی تـا تَهـِش پـایِ حـرفـاتــ مـیشینَمـ امـّـا حـَـد وُ حـُدود بـایـد رَعـایَتــ شـِه تـازِگـیـآ دَلـیلـی نِمـیبینَمـ بـا جِنــس مُخـالِفــ بِگـُو بِخَـنـد دآشتـِه بـاشَمـ وَلـی دَر کُل خعلـی شِیطـُونَمـ .... غَمـ هـامـ وآسـِه خـُودَمـِه ... خـُوشحـالیـآ نِصـفــ نِصـفـــ اَگـِه یِ روز تـونستـی وآقِعــاً مَنـُو بشنـاسـی .. بِـدون خـیلـی بـرآمـ عـزیـزی پُشتـــِ سـرمـ حـرفــ شنـیدی ... ازَمـ بَـدِتــ اومَـد یـآ بـاهـآمـ مُشکِلـی دآشتــی ... بِ خـُودَمـ بِگـُو نَ بَقـیه ... عِشقَمـ خـُدآس تَنهـآ مـردِه زِندِگـیمـ بـابـآمـِ عـاشـِق دوستـآمـَم ـ وَلـی دوستـی کِ دوستـــ بـاشـِه بقیـه چـیزا رو میتـونـی عَ خـُودَمـ بپـُرســی (: تَمـآمـ

مشخصات

موارد دیگر
0$D->usr->favs) ) { ?>
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ (آفلاين)
12 پست
8 ديدگاه
26 امتياز
عصبانی
0000-00-00
f - مجرد
اسلام
خـَرآبکــآری :)
وزن: بـِه تُـو چــِـه؟؟ - قد: فـُضـُولـــی مَگـِـه؟
نمی کشم
خــُدآ

دنبال‌کنندگان

(10 کاربر)

آخرین بازدید کنندگان

حس من


برچسب ‌های کاربردی

چت روم نمیدونم
برای ورور به چت روم نمیدونم
کلیک کنید

سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ

سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
فِکـرِشَمـ نَکـُن بـآز اُون رُوزــا ...

یِهـ عـآلَمـ حَـرفـِهـ بـآشـهـ بیــن مـآ دُوتـآ ....
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
بَعضـے اَ آدما نِمے بينن

اَمآ بَدتر اَز اُون اينہ کہ " بعضیآ رو نِمے بينن
دیدگاه · 1393/10/19 - 21:36 ·
5
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
ببیــــــن

وقتے دســـــتـــــت بـــــهـم

یـــــه چے بذار زیر تٱ بهم برســــــــــے


مثلا ⬅✔ ✔ ↞♥♡↠
دیدگاه · 1393/10/19 - 21:30 ·
5
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
ﻣـَـــــﻦ نَگِــــــﺮفتَــــﻢ


فَقطـ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــﺎ ﮔِـﺮفتـَـــم
دیدگاه · 1393/10/19 - 21:28 ·
5
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
: تـآ حـالـآ بـآ یـِهـ دُخـتـر دآشـتــی ؟

:

: ؟؟؟

: ...

: اَمـّـآ ایـن یِهـ وآسـهـ هَمـه آدَمــآ ...

: اینـآرُو بـِهـ هَمـ گُفتــی ؟

:

... ادامه
دیدگاه · 1393/10/19 - 21:17 ·
4
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
؟؟

هـِهـ .. دیــدی بیـآر ...
... ادامه
دیدگاه · 1393/10/19 - 21:13 ·
4
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
هَمـَـش میگَمـ بـُودی ...

اَمـّـآ عَـددی ...

دیدگاه · 1393/10/19 - 21:11 ·
4
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
میگـَن مِثـهـ سـایـِهـ میمـُونـِهـ

وَلـی بِـهـ قـُولِ پـآشـایـی ...

مـَـن اُونـی اَم کِهـ اَمـ نـدآشـت ...
دیدگاه · 1393/10/19 - 21:09 ·
4
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
کـآش ــآدَمـ هـیچ وَقـت نَفَهمـِـهـ یِ حـرفـآیـی بـُودِه ...
دیدگاه · 1393/10/19 - 21:08 ·
3
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
سـَردَرگـُمــی مِثـِهـ ؟؟

تـُو رَمـ میکُنـَن مِثـِهـ مـَن !!

دیدگاه · 1393/10/19 - 21:07 ·
3
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
خُـدایـــا بـــِـبـَخـش
دارَم  میـشَم...

 بآیــد از پــَس  هاتـ بـَـر بیــــام
دیدگاه · 1393/09/13 - 14:30 ·
3
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُدَمـ
سلام سخـتـِه بـد شـُدن ... وَلـی مـَن عـوض شـُددَمـ به #شبکه_اجتماعي #نميدونم خوش آمدي