همچو باد صبا در دربه درم ،با عشق و جنون همسفرم ،شمع شب بی سحرم از خود نبود خبرم ،رسوای زمانه منم بیگانه منم ، تو ای خدای من شنو نوای من

اطلاعات پروفايل اين کاربر خصوصي است
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
خداوندا

تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم

مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را

مبادا گم کنم اهداف زیبا را

مبادا جا بمانم از قصار موهبت هایت

خداوندا مرا مگذار تنها لحظه ای حتی . . .دوستت دارم خدای بی همتای من

و میدانم که میدانی...
... ادامه
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
سرزمین دلتنگی من !


وسعتی به نگاه بی نهایت


"تـــــــــــو " دارد خدا....................


غم انگیز است خدایا.................اگر یک روز نتابی


بر من !
... ادامه
دیدگاه · 1393/03/6 - 23:33 در دوستها ·
9
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
مــوفقیت پیــش رفتـن اسـت نـه بـه نقطـه پـایان رسـیدن .
دیدگاه · 1393/03/6 - 19:44 ·
9
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
هیـچ انتظـاری از کســی نـدارم ، و ایـن نشــان دهنـده ی قــدرت مـن نیســت ،
مسئـله ، خستـگی از اعتمــادهـای شکســته اســت .
دیدگاه · 1393/03/6 - 19:44 ·
8
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
تـنهایـی چیـزهـای زیــادی بـه انـسان مـی‌آمـوزد ،
...
امــا تــو نــرو ،
بـگـذار مـن نــادان بمــــانـم ...
دیدگاه · 1393/03/6 - 19:41 در دوستها ·
8
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﯿـﻢ ﺍﺳـﺖ ،
...
ﺣـﺮﻑ ﺩﻟـﺖ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺯﺑـﺎﻥ ﺑﯿـﺎﻭﺭﯼ ﺑﺎﺧﺘـﯽ !
دیدگاه · 1393/03/6 - 19:41 ·
8
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
یکـی از بزرگتریـن لـذت هـای زنـدگی اینـه کـه ،
از خـواب بیـدار بشـی و ببینـی کـه بـاز هـم فرصـت خـوابیدن داری!
دیدگاه · 1393/03/6 - 19:40 در دوستها ·
8
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
هــر چقـدر کـه آدمـها رو بیشـتر مـی شناسـی ...
تنهـاییت دلچـسب تـر مـی شـود !
دیدگاه · 1393/03/6 - 19:40 ·
5
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
آرام ؟
آرام بـرای چـه بایـد گـرفت ؟
وقتـی بمیریـم ، خـود به خـود آرام می گـیریم !
پیـش از آنکـه بمیریـم کـه نبایـد بمیریـم !
دیدگاه · 1393/03/6 - 19:39 در دوستها ·
6
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
آنقدر مُدارا کردم
که دیگر مُدارا عادتم شده
؛
وقتی خیلی نرم شدی
همه تو را خم می کنند...
دیدگاه · 1393/03/6 - 19:39 ·
5
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
خیلی از آدم ها فراموش نمی‌کنند،
فقط نقش آدم فراموش کرده را خوب بلدند بازی کنند ...
دیدگاه · 1393/03/6 - 19:38 در دوستها ·
6
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
معلــوم نیسـت انسـان چـرا همیشـه عاشـق کسـی می‌شـود کـه شایستگـی عشقـش را نـدارد !
دیدگاه · 1393/03/6 - 19:38 در دوستها ·
6
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
سلامممممممممممم
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
در وادی تسلیم و رضا چون و چرا نیست
بیمار غمش را بجز از درد و دوا نیست

دوری نکن از حضرت معبود که معبود
نزدیک به قدریست که محتاج صدا نیست

گفتند حریفان سخنی چند ز وصلش
گفتند ولی درک سخن در خور ما نیست

جمعی ز وصلش نشناسند سر از پا
بی پا و سری در خور هر بی سر و پا نیست

در محضر سلطان خطا پوش خطا بخش
ای ترک خطایی بنشین جای خطا نیست

"دادند بپوشیم ندادند نپوشیم
ما را هوس پیرهن و شال و قبا نیست"

ما را نبود جز هوس بزم تو لیکن
در خدمت سلطان چه کنم جای گدا نیست

ساعی بگذر از خود اگر طالب مائی
زیرا که در این دایره جای من و ما نیست
... ادامه
دیدگاه · 1393/03/6 - 10:55 در دوستها ·
8
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
ıllı YAŁĐA ıllı ای غنچه خندان چرا خون در دل ما میکنی
خاری به خود می بندی و ما را ز سر وا میکنی

از تیر کجتابی تو آخر کمان شد قامتم
کاخت نگون باد ای فلک با ما چه بد تا میکنی

ای شمع رقصان با نسیم آتش مزن پروانه را
با دوست هم رحمی چو با دشمن مدارا میکنی

با چون منی نازک خیال ابرو کشیدن از ملال
زشت است ای وحشی غزال اما چه زیبا میکنی
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
@bamy تو از آن دگری رو که مرا یاد تو بس
خود تو دانی که من از کان جهانی دگرم
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران
رفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگران

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی
تو بمان و دگران وای به حال دگران
... ادامه
دیدگاه · 1393/03/6 - 10:42 در دوستها ·
6
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
سلامممممممممممممممممممم خوبین عایا دوستان ؟؟؟
ReyHaNE (دختر همسایه)
78045778063896735694.jpg ReyHaNE (دختر همسایه)
به به به{-41-} تشـــــــــــــــــــــــــویق{-37-} {-37-} {-37-} {-21-} {-21-}
اين ارسال را بازنشر کرده است.
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
انسـآن از جنگ، زلزلـه و سیگـآر نمی میرد؛
انسـآن رآ روزی، لبخنـد هـآیی کـه نمی زنـد، اشـک هـآیی کـه نمی ریزد ، خواهـد کـُشت!
دیدگاه · 1393/03/2 - 13:41 ·
6
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
عادت ندارم درد ودلم را به همه کس بگویم.پس خاکش میکنم زیر چهره خندانم تا همه فکر کنن نه دردی دارم نه قلبی...
دیدگاه · 1393/03/2 - 13:39 در دوستها ·
5
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
عاشق بهترین ها نباش…

بهترین باش…

تا بهترین ها عاشق تو باشند...
دیدگاه · 1393/03/2 - 13:39 در دوستها ·
6
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
@bamy به ســــــــلامتیِ اونی که تو عصبانیت خواست آرومم کنه ...


هر چی از دهنــم در اومد بهش گفتم .


آخــــرش گفــت :


بهتری ؟
... ادامه
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
نمیﺗﻮﺍﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ"ﻣﺠﺒﻮﺭ" ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﯽ...

"ﻣﺠﺒﻮﺭ" ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺴﯽ...

ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﺭﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯽ...

ﻫﺮﮐﺲ ﺩﻟﯿﻞ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ...

ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯽ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺴﯽ ﺷﻮﯼ...

ﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺴﯽ ﺑﻤﺎﻧﯽ...!
... ادامه
دیدگاه · 1393/03/2 - 13:36 در دوستها ·
5
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
فـآرسی بَـلد نیست

فـَرآنســه رآ بهتر مـی فـَهـمـد !

میـگویَم: دوستَـــت دآرم !!

مـی گــوید: مِرسـیـ ـ ـ ـ...!!
دیدگاه · 1393/03/2 - 13:36 در دوستها ·
5
صفحات: 12 13 14 15 16