دایره زندگی همچون مربعی است که دارای سه ضلع مادی و معنوی می باشد .

اطلاعات پروفايل اين کاربر خصوصي است