اطلاعات پروفايل اين کاربر خصوصي است
Ryhan
1526787_617206385001791_1613060408_n.jpg Ryhan
{-26-}
دیدگاه · 1393/05/6 - 19:04 ·
4
Ryhan
Ryhan
نمیخواهم داشته باشمت...
نترس..
فقط بیادرخزان خواسته هایم قدم بزن...
تاببینمت...
دلم برای راه رفتنت تنگ شده است...
دیدگاه · 1393/05/6 - 18:58 ·
3
Ryhan
درس خواندن.jpg Ryhan
{-11-}
دیدگاه · 1393/05/6 - 18:45 ·
4
Ryhan
Ryhan
کم سرمایه ای نیست..!
داشتن آدمهایی که حالت رابپرسند..!
ولی..
ازآن بهترداشتن آدمهایی است...
که وقتی حالت رامی پرسند...
بتوانی بگویی:
خوب نیستم...
... ادامه
دیدگاه · 1393/04/9 - 00:27 ·
10
Ryhan
Ryhan
salam trane jon tvalodet mobarak
Ryhan
Ryhan
گاهی وقت هاآنقدراززندگی خسته می شوم که دلم
می خواهدقبل ازخواب؛ساعت راروی "هیچوقت"کوک
کنم..
Ryhan
دلتنگی.png Ryhan
اینجازمین است...
ساعت به وقت انسانیت خواب است...
عجب موجودسخت جانی است این دل!!!
هزاربارتنگ می شود...می شکند...می میرد...
امابازهم می تپد!!
... ادامه
Ryhan
پرواز.jpg Ryhan
چقدردلم تمام شدن می خواهد..
ازآن تمام شدن هایی که بشودنقطه سرخط...
وآنگاه دیکته تمام شود
ومن دیگرآغازنشوم
Ryhan
1459180_633155163394361_450564865_n.jpg Ryhan
{-52-}
دیدگاه · 1393/03/5 - 13:07 ·
11
Ryhan
منظره.jpg Ryhan
تمام برگهای دفترم تمام شد...قلم به پایان رسید...
دستم سست شد...چه سرمشقی دادی به من؟
هنوزهم می نویسم دادن دل خطاست...
Ryhan
1451324_632557686787442_646136390_n.jpg Ryhan
{-20-}
دیدگاه · 1393/02/8 - 23:55 ·
8
Ryhan
1488188_653863894656821_1278286577_n.jpg Ryhan
{-45-}
دیدگاه · 1393/02/8 - 23:51 ·
7
Ryhan
PicSpeed 1196153381.jpg Ryhan
دل -بی تو-درون سینه ام می گندد
غم-ازهمه سو-راه مرامی بندد
امسال بهاربی تویعنی پاییز
تقویم به گورپدرش می خندد...
دیدگاه · 1393/02/5 - 00:46 ·
12
Ryhan
1604887_196924900510750_1862835299_n.jpg Ryhan
{-11-}
دیدگاه · 1393/02/1 - 12:14 ·
11
Ryhan
PicSpeed -1359702332.jpg Ryhan
ایناخیلی بامزه اند{-37-}
دیدگاه · 1393/02/1 - 11:50 ·
11
Ryhan
Ryhan
سلام razieh به #شبکه_اجتماعي #نميدونم خوش آمدي