یافتن پست: #ادوارد_دمینگ

bamdad
bamdad
آنچه ما را به نابودی می کشاند کسانی هستند که برای انجام دادن کاری که ذاتاً نادرست است، صادقانه، متعهدانه و با تمام وجود تلاش می کنند!

دیدگاه · 1397/01/27 - 12:14 ·
2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ