یافتن پست: #تقـدیر

MahnaZ
MahnaZ
باید یاد بگـیریم استاد باشیم ، نه قربانـــی ... !
در بازی زندگـــی اگر نشویم ، می شویم ...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ