یافتن پست: #گوریـ

zoolal
zoolal
اسممـ را نگهـ میــــدارد،
خودمـ را ،
و ـــ ـــ ــ ــ ـ را ـــــ ــــ دانم
دیدگاه · 1393/01/13 - 18:05 ·
4

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ