میمیرید نمی فهمید که مرده اید فقط برای دیگران سخت است...
بودن هم مشابه همین است!

فیلیپ گلوک
11 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/02/20 - 22:42 در Lawless
پیوست عکس:
1526156_492541184181257_107284940690841546_n.jpg
1526156_492541184181257_107284940690841546_n.jpg · 478x720px, 30KB