ساعت۴:۳۰دقیقه به وقت تهران...
اذان...
من..
نمیدونم...
وشب قدری که گذشت
وقدرندانستم!{-35-}
9 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/04/26 - 04:30