صادق!
اتاق من به آرامگاهی ابدی میماند..
ومن همچومیت درآن به خوابی ابدی رفته ام..
وهیهات!
کسی
برای دلم هم که شده...
فاتحه ای برایم نمیخواند...!!
متن بداهه ازنیماراد
{-35-}
6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/04/26 - 04:46
پیوست عکس:
13945-6.gif
13945-6.gif · 250x420px, 83KB