پسرک توی تاکسی یک شکلات درآورد و خورد ویکی دیگه وپشت بندش یکی دیگه
مردی که کنارش نشسته بودگفت:این همه شکلات برا دندونات مضره
پسرک جواب داد:بابابزرگم ۱۳۵سال عمر کرد،
مرد گفت:باخوردن شکلات ؟
گفت : نه بابابزرگم فقط سرش تو کار خودش بود نه دیگران !{-7-}
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/08/01 - 11:09 در Lawless