" ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می‌کنیم،درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم"
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/22 - 17:24 در دوستها