در مورد خیلی ها صدق میکنه
بیچاره چوب کبریت ،

آتش از سرش شروع شد و برجانش افتاد...

مراقب فکرت باش..!
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/22 - 17:31
پیوست عکس:
1.jpg

باز نشر توسط