خودت باش

نه تندیسی که دیگران می خواهند

وقتی روحت را قالب فکر دیگران می کنی

زیبا می شوی به چشمشان

اما

قبول کن

تمام مجسمه ها شکستنی هستند

در کمال زیبایی ...
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/22 - 17:34
پیوست عکس:
2.gif