گیرم کِ با رنگ و لعاب صورتت را زیبا نمودیبا سیرتت چِ میکنی ؟باحقیقت عریان چِ میکنی؟تا بِ کی حاشا کنی ؟؟چِ بوده ای چِ شده ای و چِ خواهی شد ...
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/13 - 17:46