ای کاش سرزمینم به جای گربه شبیه سگ بود ....

شاید آنگاه مردمانش به جای این همه بی چشم و رویی کمی با وفا بودند ..
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/13 - 18:02 در دوستها