دقایقی در زندگی هستند


که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود که


میخواهی او را از


رویاهایت بیرون بکشی


و در دنیای واقعی


بغلش کنی....
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/17 - 23:12