به سلام ها دل نمی بندم

از خداحافظی ها غمگین نمی شوم

دیگر عادت کرده ام به تکرار یکنواخت

دوری و دوستی خورشید و ماه
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/17 - 23:15