زمانی که آسمان دلت از نامردی ها ابریست

به چشمانت اجازه باریدن نده که در خود شکستن

بهتر از در نگاه دیگران شکستن است
6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/20 - 17:13 در دوستها