آهویی که به کفتار چشمک بزنه ،

لیاقت نداره سایه ی “شیــــر” رو سرش باشه
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/20 - 17:13 در دوستها