بــه من کــه رسیدی

چــــه قدر ســرت شلـوغ شــد

میــدونســتم پاقــدمم خــوبـه ولــی نه دیگــه انقـدر !
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/20 - 17:14 در دوستها