عزیــزم مرهم بودنت بخوره تو ســـــرت

شما درد بی درمان نباش ما رو بــــس !
7 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/20 - 17:15 در دوستها