ممنونم که به من فهماندی

اشتباه است به هر کسی اعتماد کردن !
6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/20 - 17:16 در دوستها