ب بعضیاهم باس گفت: ←شماره حسابتو بده→ ⇦ارث باباتو بریزم ب حساااب
⇨ واااااااااالا... {-15-}{-15-}
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/12/03 - 16:07 در Lawless