تصویری قدیمی از مسجد صفی رشت
6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/09/15 - 15:15 در قدیم ندیما
پیوست عکس:
90772safi_rasht_mosque.jpg
90772safi_rasht_mosque.jpg · 510x409px, 43KB