اداره پست رشت 1316
6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/09/15 - 15:16 در قدیم ندیما
پیوست عکس:
2kc736b61890.jpg
2kc736b61890.jpg · 500x340px, 26KB
دیدگاه
Reza

هنوز میدان فعلی ساخته نشده بود فکر کنم سال 1340 میدان رو ساختن .

1394/09/15 - 15:30