دستگاه فروش سیگار در انگلستان که در مقابل دریافت 1 پنی، یک سیگار روشن تحویل میداد.
سال 1931
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/02/28 - 17:28 در قدیم ندیما
پیوست عکس:
photo_2016-05-17_17-26-41.jpg
photo_2016-05-17_17-26-41.jpg · 755x1056px, 85KB