5 اسقند روز مهندس گرامی باد.
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/12/06 - 13:12
پیوست عکس:
Xavi.jpg
دیدگاه
Reza

با تاخیر روز مهندس بر مهندس ژاوی مبارک .

1396/12/7 - 15:36
Mohammad65

کلمه مهندس با ژاوی معنی شد

1396/12/7 - 17:07
Reza

بعله .

1396/12/8 - 17:06