...
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/01/18 - 17:53
پیوست عکس:
photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۴_۱۷-۲۵-۴۰.jpg
photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۴_۱۷-۲۵-۴۰.jpg · 600x578px, 25KB
دیدگاه
Reza

اگر زحمت نیست متن بعضی از این شعرها رو هم همراه عکس بنویس .

1397/01/18 - 20:40
bamdad

حتما

منظورت کل شعر هستش؟ یا همین متنی که تووی عکس هست؟

1397/01/18 - 21:56
Reza

همین متن ها البته اگر زحمت نیست .

1397/01/18 - 21:57
bamdad

به روی چشم...

1397/01/19 - 17:20
Reza

ممنون .

1397/01/19 - 20:14