خوشبختی چیز عجیبی است
وقتی میاید گامهایش آنقدر آرام است

که شاید صدای پایش را نشنوی
اما وقتی نیست دردش را تا مغز استخوان
حس میکنی
خوشبختی یک حس درونی است

خوشبختی حاصل نوع نگاه ها به زندگیست، تغییری متفاوت از بودن
و برداشتی آزاد از زندگی.
خوشبخت باشید...
{-253-}
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/02/11 - 21:20